Hasta Hakları

Özel İzan Sağlık Hastanesi’nin temel amacı hastalarımızın daha iyi bir sağlık durumuna ulaşmalarını sağlayacak kaliteli ve dengeli hizmetler bütününü sunmaktır. Hastanemizde Hasta Hakları Uygulamaları, 26.04.2005 tarih ve 3077 sayılı “Hasta Hakları Uygulama Yönergesi” ve 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı “Hasta Hakları Yönetmeliği” doğrultusunda Hasta Hakları Kurulu ile koordineli olarak “Hasta Hakları Birimi”miz tarafından yürütülmektedir.

Sağlık sizin hakkınızdır ve bu amaçla sunduğumuz hizmetlerimiz hakkında şüpheleriniz, olumsuz düşünceleriniz veya tecrübeleriniz olması durumunda hastanemiz Poliklinik giriş kapısına yakın alanda bulunan Hasta Hakları Birimimize şahsen veya telefonla ((0252)512 93 00 – dahili: 200) veya e-mail ile (hastahaklari@izansaglik.com) ulaşabilirsiniz. Hastanemiz tüm katlarında Anket Kutularının yanlarında yer alan Hasta Hakları Başvuru formunu doldurabilirsiniz. Ayrıca web sitemizde yer alan Görüş ve Öneriler sekmesinden düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. 

Hastanemize tetkik ve tedavi amacıyla başvuran hastaların ve hasta yakınlarının hastanede hizmet gördükleri süre içinde;

 • Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil. din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,
 • Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
 • Kuruluşu seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan,tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye
 • Bilgi isteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye, Mahrumiyet: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya,
 • Rıza ve izin: Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya
 • Reddetme ve Durdurma: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye, Güvenlik : Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya
 • Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye
 • Saygı Görme: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya
 • Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya
 • Ziyaret: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye
 • Refakatçi Bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabinin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye
 • Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 • Sürekli Hizmet: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır.

Hasta Sorumlulukları

Hastanemizden en iyi hizmeti alabilmeniz için siz ve yakınlarınız, haklarınız kadar sorumluluklarınız olduğunu da bilmelisiniz. Hasta sorumluluğu, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan önce ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.  Hasta Hakları Yönetmeliği’nde yapılan 8 Mayıs 2014 tarihli değişiklikle birlikte Hastanın Uyması Gereken Kurallar maddesi eklenmiştir.

Hasta, sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar:

• Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
• Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
• Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
• Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
• İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
• Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
• Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.

Hastane Kurallarına Uyma

• Hasta sağlık kuruluşunun kurallarına uymalıdır.
• Kurumlarca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
• Hasta teşhis ve tedavi sürecinde hekim ve diğer sağlık personeli ile her aşamada işbirliği yapmalıdır.
• Hasta verilen randevulara uymalıdır.
• Tıbbi gereklilik olmadan ve gerçeğe aykırı belge rapor veya doküman düzenlenmesini isteyemez.
• Hastane personelinin, diğer hasta ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
• Hasta hastaneyi barınma, beslenme ve sosyal bakım eksiklerini gidermek amacıyla kullanamaz.
• Hasta gereksiz tıbbi girişim ve tedavi talebinde bulunamaz.
• Hastane malzemelerine verdiği zararı karşılar.
• Hastalar somut olay ve belgelere dayanmadan sağlık çalışanlarını ve kurumları yıpratacak şekilde hakaret ve suçlayıcı beyanda bulunamazlar.

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

• Hasta; yakınmaları, geçirdiği hastalıklar, kullanmakta olduğu ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda yanlış ve eksik bilgi veremez.
• Hasta hepatit ve AIDS gibi sağlık çalışanlarını riske atacak bir bulaşıcı hastalığı olduğunda kendisiyle ilgilenenlere en başta bildirmek zorundadır.

Verilen Tedaviye Uyma

• Hasta tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli anlamadığı şeyleri sormalıdır.
• Önerilen tedaviye uyum gösterip tarif edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür, uygulayamadığı takdirde haber vermelidir.
• Önerilen tedaviyi reddeden hasta hekimin veya hastanenin bunu belgeleme isteğini geri çeviremez.

Hasta Hakları ve Sorumlulukları